Select Page

Митологијада / Mitologijada
Самостојна изложба / Solo exhibition
Татјана Манева / Tatjana Maneva
Текст: Дора Андова Фотева / Text: Dora Andova Foteva

Музеј на град Скопје / Museum of the City of Skopje
Hоември 2007 / November 2007

 

Каталог / Catalogue (16 MB): PDF mk/eng