Select Page

Марија Николоска / Marija Nikoloska
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Марија Николоска / Text: Marija Nikoloska

Културно информативен центар, Скопје / Cultural Information Center, Skopje

2002

 

 

 

Каталог / Catalog: PDF mk/en

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)