Select Page

Марија Бономи / Maria Bonomi
Самостојна изложба / Solo exhibition
Текст: Захаринка Алексоска Бачева / Text: Zaharinka Aleksoska Bacheva

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
Септември 2000 / September 2000

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)

 

>>> Линк до освртот на Нада Пешева

>>> Линк до освртот на Дејан Буѓевац

>>> Линк до написот на Г. Томовски