Select Page

Македонски цртеж ’96
Групна изложба

Текст: Борис Петковски

НУБ „Св. Климент Охридски“
12 – 30.03.1997

Уметничка галерија Куманово:
Музеј и завод Штип
Април – мај 1997

 

Учесници: Елизабета Аврамовска, Сергеј Андреевски, Илија Аризанов, Атанас Атанасоски, Тања Балаќ, Трајче Блажевски, Емилија Божиновска, Мирко Вујисиќ, Курил Гегоски, Верица Димеска, Трајче Димчевски, Никола Ефтимов, Зоран Јакимоски, Ванчо Јаков, Војко Јаневски, Благоја Колев, Гроздан Крстевски, Марина Лешкова, Свето Манев, Мирослав Масин, Доне Милјановски, Нау Ван, Станко Павлески, Пантев Евгениј, Роберт Пашоски, Сузана Стевчевска, Валентина Стефановска, Елена Стефановска, Дијана Томиќ Радевска, Златко Хаџи Пецов

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)