Select Page

Ленд / Land
Самостоен проект (Принт проект на Малото езеро – Пелистер) / Solo project (Print project at the Small Lake – Pelister)
Виолета Чаповска / Violeta Capovska
Текстови: Виолета Чаповска, Сузана Милевска / Texts: Violeta Capovska, Suzana Milevska

Музеј на град Скопје, Скопје / Museum of the City of Skopje, Skopje
1994

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)