Select Page

Крик / A Cry
Самостојна изложба / Solo exhibition

Славица Јанешлиева / Slavica Janeslieva

Текст: Зоран Петровски / Text: Zoran Petrovski

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje

22.11 – 12.12.2002

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)