Select Page

Компресии / Compressions
Самостојна изложба / Solo exhibition

Борис Шемов / Boris Shemov

Галерија „Аеро”, Скопје / Aero Gallery, Skopje
23.05 – 02.06.2002

 

Текст: Маја Чанкуловска / Text: Maja Cankulovska

Каталог / Catalog: PDF mk/eng