Select Page

Кодот Б / The code B
Самостојна изложба / Solo exhibition
Борис Шемов / Boris Šemov

Национална галерија на Македонија – Мала станица, Скопје / National Gallery of Macedonia – Mala Stanica, Skopje
Декември 2006 / December 2006

 

Текст: Маја Крстевска / Text: Maja Krstevska

Каталог / Catalog: PDF mk/eng