Select Page

И обичниот човек го демнат сеништата на денешнината

Интервју со Ѓорѓе Јовановиќ

Разговарала Катерина Богоева

објавено на utrinski.com.mk

20.01.2008

 

PDF mk