Select Page

Историјата денес / History Today
Изложба / Exhibition

Давид Бафети, Рада Петрова-Малкиќ / David Buffetti, Rada Petrova-Malkic
Текст: Борис Петковски / Text: Boris Petkovski

 

Центар за култура „Марко Цепенков“, Прилеп / Center of Culture “Marko Cepenkov”, Prilep
Јули 1994 / July 1994

 

Каталог / Catalog: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)