Select Page

Емилија Папафилипу / Aemilia Papaphilippou
Самостојна изложба / Solo exhibition

Национална галерија на Македонија – Мала станица, Скопје / National gallery of Macedonia – Mala Stanica, Skopje

28.12.2010

 

Текст: Ана Франговска, Марија Цанзаноглу, Емилија Папафилипу / Text: Ana Frangovska, Maria Tsantsanoglou, Aemilia Papaphilippou

Каталог / Catalog: PDF mk/eng

(Од архивата на Пешева Нада)