Select Page

Ели Крисиду – Димитрис Ксоноглу / Elli Chrisidou – Dimitris Xonoglou
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Емануил Мавроматис / Text: Emmanuil Mavrommatis

 

Музеј на современата уметност, Cкопје / Museum of Contemporary Art, Skopje

Септември 1988 / September 1988

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng

 

>>> Линк до написот во Нова Македонија