Select Page

Дофатливо / Reachable(s)
Самостојна изложба / Solo exhibition

Лучезар Бојаџиев / Luchezar Boyadziev
Текст: Лучезар Бојаџиев / Text: Luchezar Boyadziev

CIX галерија, Центар за современи уметности, Скопје / CIX gallery, Contemporary Art Center, Skopje

22.12.1998 –  14.01.1999

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)