Select Page

ДЛУМ Цртеж ’86
Групна изложба

 

Салон на НУБ „Климент Охридски“, Скопје (18 – 28 декември 1986);
Уметничка галерија, Куманово (отворање: 18 февруари 1987);
Музеј и завод, Штип (јануари 1987)

 

Учесници: Аврамовски Момчило, Анастасов Родољуб, Андреевски Сергеј, Атанасовски Гарски Тане, Аџигоговски Раде, Аџиевски Томе, Блажевски Трајче, Бојаров Љупчо, Бојарова Радивоевиќ Вујка, Бошковски Т. Јозо, Бундевски Томе, Бутров Никола, Веинер Камил, Величковски Владимир, Велков Иван, Видимче Пецо, Вујисиќ Лидија, Вујисиќ Мирко, Гаспаров Димитар, Гегоски Кирил, Гештаковска Цветковска Нина, Глигорова Суза Илинка, Давидовски Мирко, Дончевски Мирко, Ѓорѓиев Станко, Ѓорчески Владимирчо, Ивановски Менде Методија, Исаиловски Димче, Јакимовски Зоран, Јаневски Војко, Костов Васил, Кочевски Мичо Димитар, Кочовски Илија, Крмов Томислав, Крстевски Боро, Крстевски Гроздан, Кузмановски Павле, Лембанов Ристо, Маневски Стефан, Манески Томе, Матевски Рисимкин Трајко, Мијакоски Ристо, Милјаноски Доне, Настевски Александар, Нацевски Ангеле, Павлески Владо, Павлески Станко, Павловски Мите, Петров Ангел, Петровски Моцо Момчило, Поповска Светлана, Силјан Виолета, Силјановски Симеон, Стефанов Глигор, Талевски Борислав, Ташовски Вело, Томиќ Радевска Дијана, Тренковски Лок Славко, Филовски Боби Слободан, Хаџи Митров Зафир, Хаџи Николов Стефан, Цветков Венко, Чемерски Глигор

Каталог: PDF mk

Покана [Куманово]: PDF mk