Select Page

Денис Боуен / Denis Bowen
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Борис Петковски/ Text: Boris Petkovski

Музеј на град Скопје / Museum of the City of Skopje
Октомври, 1998 / October, 1998

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng