Select Page

Денес (Годишна награда за млад ликовен уметник) / Denes (Young Visual Artist Annual Award)

Групна изложба / Group exhibition

Организација: Центар за современи уметности, Скопје / Organization: Contemporary Art Center, Skopje

Место: Куршумли ан – Музеј на Македонија, Скопје / Place: Kurshumli An, Museum of Macedonia, Skopje

20.06.2006

 

Учесници (номинирани автори): Атанас Ботев, Марија Ветероска, Методи Ангелов, Александра Петрушевска / Participants (nominated artists): Atanas Botev, Marija Veteroska, Metodi Angelov, Aleksandra Petrusevska

Текст: Конча Пирковска / Text: Konca Pirkovska

Каталог / Catalogue: PDF mk/en

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)