Select Page

Данка Петровска / Danka Petrovska
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текстови: Климе Коробар, Стојан Челиќ, Дејан Ѓориќ / Texts: Klime Korobar, Stojan Chelic, Dejan Gjoric

 

Музеј на град Скопје, Скопје / Museum of the City of Skopje, Skopje
Септември 1997 / September 1997

 

Каталог / Catalog: PDF mk/en

 

(Од архивата на Христова Лиљана)