Select Page

Гордана Даутовска
Самостојна изложба / Самостална изложба

Галерија Графички колектив, Белград (ноември 1998) / Галерија Графички колектив Београд (новембар 1998)
Уметничка галерија Куманово (декември 1998 / децембар 1998)

 

Текст: Гордана Даутовска

Каталог: PDF mk/sr