Select Page

Големото сино / The Big Blue
Самостојна изложба / Solo exhibition

Моника Мотеска / Monika Moteska
Текст: Сузана Милевска / Text: Suzana Milevska

Младински културен центар, Скопје / Youth Cultural Center, Skopje
Декември 1996 / December 1996

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng