Select Page

Вредното дело трае и зборува само за себе

Интервју со Боро Митриќески

Автор: В.И.

Објавено во Дневник бр. 2494
Датум: непознат*

 

*Текстот е преземен од веб-сајтот на Дневник. Во моментот на преземањето, различни броеви на весникот се датирани со 18 март 2006.

Интервју: PDF mk