Select Page

Во ателјето на Илија Пенушлиски: Живеам од сликите
Интервју со Илија Пенушлиски

Автор: Винка Саздова

Објавено во Вечер, Скопје
28.05.1988

 

Интервју: PDF mk