Select Page

Владимир Арсовски / Vladimir Arsovski
Самостојна изложба / Solo exhibition

Национална галерија на Македонија – Мала станица, Скопје / National gallery of Macedonia – Mala Stanica, Skopje
Декември 2006 / December 2006

 

Текст: Небојша Вилиќ / Text: Nebojsa Vilic
Организација: Асоцијација за култура ИКОН / Organisation: Association for Culture IKON

Каталог / Catalog: PDF мк/eng

(Од архивата на Вилиќ Небојша)