Select Page

Будење на невестите / Awakening of the Brides
Cамостојна изложба / Solo exhibition
Владимир Боројевиќ / Vladimir Borojevic
Музеј на град Скопје / Museum of the City of Skopje
2003

 

Текст: Лазо Плавевски / Text: Lazo Plavevski

Каталог / Catalogue (27 MB): PDF mk/eng

(Од архивата на Вилиќ Небојша)