Select Page

Борко Лазески / Borko Lazeski
Ретроспективна изложба и монографска публикација / Retrospective exhibition and monograph
Кураторка и текст: Соња Абаџиева Димитрова / Curator and text: Sonja Abadzieva Dimitrova

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
05.12.1979 – 20.01.1980

 

Биографски податоци, изложби и библиографија: Невенка Лазеска / Biographical data, exhibitions and bibliography: Nevenka Lazeska
Каталошки податоци: Соња Абаџиева Димитрова, Соња Панчевска / Catalog data: Sonja Abadzieva Dimitrova, Sonja Pancevska
Соработници: Леандра Петрова, Александра Нанова, Слободанка Парлиќ Баришиќ / Contributors: Leandra Petrova, Aleksandra Nanova, Slobodanka Parlic Barisic
Фотографии и дијапозитиви: Марин Димески, Блаже Мицевски, Гого Попов, Благоја Дрнков / Photographs and slides: Marin Dimeski, Blaze Micevski, Gogo Popov, Blagoja Drnkov
Издавач: Македонска Книга и МСУ-Скопје / Publisher: Makedonska Kniga and MSU-Skopje

Монографија / Monograph: PDF mk/en  

Каталошки податоци / Catalog data: PDF mk  

(Материјалите се позајмени од архивата на Вилиќ Небојша и од архивата на МСУ)

 

>>> Линк до освртот на Богдан Мусовиќ

>>> Линк до рецензијата на Трајан Витларски