Select Page

Борис Николоски – 55 години творештво / Boris Nikoloski – 55 years creation
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Љупчо Маленков / Text: Ljupcho Malenkov

НУ Национална галерија на Македонија – Мала станица, Скопје / NI National Gallery of Macedonia – Mala Stanica, Skopje
10.06.2015

 

Каталог / Catalog: PDF mk/en