Select Page

Бакарен котел раѓа (одгледува) меси (преврива) леб гради Brazen Bowl Breed Brew Bread Breast
Мултимедијален проект / Multimedia project
Искра Димитрова / Iskra Dimitrova
Текст: Небојша Вилиќ / Text: Nebojsa Vilic

Младински културен центар (МКЦ), Скопје / Youth Cultural Center (YCC), Skopje
26.11.1994

 

Соработник (глас): Нора Стојановиќ / Collaborator (voice): Nora Stojanovic

Каталог / Catalog: PDF mk/en (Од архивата на Вилиќ Небојша)

Фото документација / Photo documentation (Од архивата на Абаџиева Соња) ☟

Видео документација / Video documentation (Од архивата на Димитрова Искра) ☟

 

 

>>> Линк до написот во Нова Македонија