Select Page

Автореференца/самоиронија
Проект за популаризирање и анимирање на јавните градски простори преку уметнички акции

Куратор: Нада Пешева

Учесници: Оливера Бандеска- Чавриќ, Методија Ангелов Мето, Ѓорѓе Јовановиќ

Скопје
24.06.2008

 

Каталог: PDF mk