Select Page

XXXIV Годишна изложба на ДЛУМ
Групна изложба

Текст: Паскал Гилевски

 

 

Музеј на современата уметност, Скопје

20.10 – 05.11.1977

 

Учесници: Абдарманов Коста, Аврамовски Ставре, Анастасов Родољуб, Анѓушев Пано, Атанасовски Гарски Тане, Аџиевски Илија, Бежан Драгољуб, Бошковски Т. Јозо, Бутров Никола, Василев Васил, Видимче Пецо, Гавровски Ангеле, Гаспаров Димитар, Гегоски Кирил, Георгиевски Владимир, Георгиевски Петар, Георгиевски Стефан, Гилевски Паскал, Грабулоски Јордан, Данова Марија, Димчевски Трајче, Дончевски Мирко, Дракулевски Петар, Ефремов Кирил, Ефтимова Катја, Ивановски Карадаре Александар, Ивановски Менде Методија, Јакимовски Жарко, Јанкулоски Александар Цане, Јанкулоски Мице, Корубин Миле, Корубин Рубенс, Костовски Бранко, Кочевски Мичо Димитар, Кочовски Илија, Коџоман Вангел, Коџоман Милош, Крмов Томислав, Крстевски Боро, Крстевски Ѓорѓи (р.1923), Кузманоски Павле, Лафазановски Илија, Мазев Петар, Малиданов Димитар, Манев Коле, Маневски Стефан, Марковиќ Дарко, Матевски Рисимкин Трајко, Мијакоски Ристо, Митриќески Боро, Мусовиќ Богдан, Наневски Петре, Настевски Александар, Наумовски Вангел, Николоски Петре, Ордев Данчо, Павловски Таки, Папазовски Благоја, Парлиќ Младен, Пенушлиски Илија, Петров Борис, Петровска Данка, Попоски Дада Драган, Реџаи Исени, Ристески Александар, Славковски Крсто, Стефанов Попиванов Златко, Стефановски Љубомир, Стојановски Душко, Талевски Борислав, Танчев Динка Костадин, Ташковски Васко, Темкова Ана, Траиковски Борислав, Фелди Ибољка, Фидановски Никола Кочо, Хаџи Димова Лепа, Хаџи Митров Зафир, Цапев Горѓи, Чауле Виолета, Чулаковски Џото Ѓорѓи, Шемов Симон, Шулајковски Теофил

 

Каталог: PDF mk