Select Page

XXXII Изложба на Друштвото на ликовните уметници од Социјалистичка Република Македонија

Текст: Соња Абаџиева Димитрова

Музеј на современата уметност, Скопје

04.11 – 04.12.1977

 

Учесници: Абдарманов Коста, Аврамовски Драгутин Гуте, Аврамовски Ставре, Андреевски Томе, Анѓушев Пано, Апостолска Мира, Аризанов Илија, Атанасовски Гарски Тане, Ачески Ѓорѓи, Аџиевски Илија, Барутовски Божин, Баснарков Никола, Белогаски Љубомир, Беќаровски Насо, Биков Драган, Богески Благоја, Божинов Фаника Георги, Василев Васил, Василевски Стефан, Величковски Владимир, Велков Иван, Видимче Пецо, Владимирски Томо, Гавровски Ангеле, Гаспаров Димитар, Гегоски Кирил, Георгиев Ванчо, Георгиевски Петар, Глигорова Суза Илинка, Грабулоски Јордан, Даневски Ѓорѓи, Димановски Максим, Димчевски Трајче, Дончевски Мирко, Дракулевски Петар, Ефремов Кирил, Ефтимова Катја, Ивановски Карадаре Александар, Ивановски Менде Методија, Игњатовиќ Славољуб, Јакимовски Жарко, Јанкулоски Александар Цане, Јанчевски Трајче, Калчевски Ристо, Караџа Киро, Кастрати Адем, Кондовски Димитар, Корубин Миле, Корубин Рубенс, Костов Васил, Костовски Бранко, Коцо Димче, Кочевски Мичо Димитар, Коџоман Вангел, Коџоман Милош, Крмов Томислав, Крстевски Боро, Крстевски Ѓорѓи, Кузманоски Павле, Куноски Спасе, Лазески Борко, Лафазановски Илија, Личеноски Лазар, Луловски Танас, Мазев Петар, Малиданов Димитар, Манев Димитар, Маневски Стефан, Марковиќ Дарко, Мартиноски Никола, Матевски Ѓоко, Матевски Рисимкин Трајко, Мијакоски Ристо, Милиќ Олга, Милјаноски Доне, Митриќески Боро, Мицковски Томе, Муратовски Рашко, Мусовиќ Богдан, Муфтински Трајко, Наневски Петре, Наумовски Вангел, Николовски Благоја, Николовски Пере, Николовски Трајче, Николоски Борис, Нуневски Киро, Ордев Данчо, Павловски Таки, Пандилов Аврамовски Димитар, Папазовски Благоја, Пенушлиски Илија, Перчинков Душан, Петров Ангел, Петров Борис, Петров Јован, Петровиќ Стојан, Петровска Данка, Поповиќ Цицо Василије, Попоски Богоја, Попоски Дада Драган, Протуѓер Димче, Реџаи Исени, Ристеска Јелена, Ристески Александар, Саревски Живко, Серафимовски Томе, Симоновски Васил, Симонче Јонче, Славковски Крсто, Сотировски Душко, Спасов Владимир, Спировска Мира Мирослава, Спировски Перо, Станковиќ Верољуб, Стефанов Златко, Стефановски Љубомир, Стојчевски Димитар, Струмениковски Ранко, Талевски Борислав, Ташковски Васко, Темкова Ана, Тодоровски Димо, Траиковски Борислав, Трајановски Димитар, Унковска Билјана, Фидановски Никола Кочо, Филиповски Ацо, Франговски Нове, Хаџи Бошков Петар, Хаџи Митров Зафир, Цапев Горѓи, Чанев Кирил, Чауле Гранка, Чемерски Глигор, Чушков Благој, Шемов Симон, Шентевски Никола, Шијак Томо, Шојлев Михајло, Шулајковски Теофил

 

Каталог: PDF mk