Select Page

XXIV-та традиционална аматерска ликовна средба на сликари – аматери од СР Македонија
Групна изложба

Центар за култура и информации, Скопје
21 – 31.03.1984

 

Учесници: Стево Босилковски, Гаврил Кафеџиски, Иван Паунчев, Живко Каровски, Љубе Сарагинов, Драган Даниловски, Петар Диновски, Петре Чингаров, Димитри Голубовски, Зоран Силјановски, Иван Петрушевски, Илија Влчевски, Слава Гошевска, Јордан Митриновски, Сашо Илијоски, Љупчо Серафимов, Никола Димески, Владимир Петровски Лале, Зорица Илиќ, Весна Матијашевиќ, Пецо Радовски, Весела Христова, Ристо Мијов, Нада Волчевска, Алојз Јаковиќ, Лилјана Хаџиевска, Петар Георгиевски, Љубомир Гогов, Јован Сантовски, Ерина Миовска, Георги Панајотов, Војо Михајловски, Љубен Сара, Лилјана Митевска, Мирјана Дуковска, Горан Димитриоски, Сашо Серафимоски, Славко Митевски, Македонка Хаџивасилева Киријас, Будимир Апостолски, Ана Шијаковиќ Томовска, Богољуб Палевски, Ибрахим Билали, Никола Стеријоски, Александар Попов, Олга Ангелкоска, Олгица Мадиќ, Евгенија Јанчева, Ѓорѓи Куртелов, Факид Меџит, Наталија Христова, Душко Стефковски, Томе Ристовски, Стоимир Веселинов, Ристо Мијов, Панче Гогов, Оливера Георгиевска, Антоанета Димчевска

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Варошанец Благоја)