Select Page

XVIII Графичка изложба на ДЛУМ
Групна изложба

Салон на НУБ „Климент Охридски“, Скопје (14 – 31 мај 1987);
Уметничка галерија „Моша Пијаде“, Битола (јуни 1987);
Музеј и завод, Штип (јуни 1987);
Уметничка галерија, Куманово (јуни 1987)

 

Учесници: Анастасов Родољуб, Биков Драган, Блажевски Трајче, Божиќ Лидија, Вујисиќ Лидија, Вујисиќ Мирко, Гаспаров Димитар, Гегоски Кирил, Јакимовски Зоран, Јовановски Јовица, Карагонов Зоран, Костов Васил, Крмов Томислав, Крстевски Гроздан, Маневски Стефан, Милјаноски Доне, Перчинков Душан, Радевска Спировска Жанета, Светиева Марија, Силјан Виолета, Силјановски Симеон, Сотировски Душко, Ташковски Васко, Темкова Ана, Томиќ Радевска Дијана, Тренковски Лок Славко, Филиповски Ацо, Чауле Виолета

Каталог: PDF mk