Select Page

Став 5 / Attitude 5

Став 5 / Attitude 5
Интернационален фестивал за видео и експериментален филм / International Video and Experimental Film Festival

Битола / Bitola

24 – 26.06.2009

(more…)

The Culture Lobby / Културно лоби

The Culture Lobby / Културно лоби
Групна изложба и дебата во рамки на регионалниот проект „Културно лоби“ на Културната невладина организација КИОСК, Белград / Group exhibition and debate within “The Culture Lobby project” – KIOSK, Belgrade

КЕЦ Вортекс, Скопје / CЕC Vortex, Skopje
18 -19.06.2009

(more…)