Select Page

Маргина бр. 11-12

Маргина бр. 11-12
Списание за ширење на децентралистичка култура

Редакција: Жарко Трајаноски, Венка Симовска, Горан Абов, Бане, Г.Н.Ом

Графичко уредување: Кома
Издавач: Кома/Темплум

Јануари – февруари 1995 (редизајн 2010)

 

(more…)