Select Page

Теофил Шулајковски – Тофе: Сликарство 1957 – 1997 / Teofil Shulajkovski – Tofe: Painting 1957 – 1997

Теофил Шулајковски – Тофе: Сликарство 1957 – 1997 / Teofil Shulajkovski – Tofe: Painting 1957 – 1997
Самостојна изложба и монографија / Solo exhibition and monography
Монографска студија: Владимир Величковски / Monographic review: Vladimir Velickovski

Музеј на град Скопје / Museum of the City of Skopje
Мај, 1998 / May, 1998
(more…)

Текстови за архитектурата

Текстови за архитектурата
Публикација

Автор: Борис Чипан

Издавач: Архитектонски факултет – Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

1998

(more…)

Теофил Шулајковски – Тофе

Теофил Шулајковски – Тофе
Самостојна изложба
Предговор: Владимир Величковски; цитати од: Димче Коцо, Славко Јаневски, Вангел Коџоман, Коста Балабанов, Томе Момировски, Митко Чорнаков, Паскал Гилевски, Живко Василевски, Јован Котевски, Соња Абаџиева Димитрова, Љубица Дамјановска, Викторија Васева Димеска, Синиша Пауновиќ, Павле Васиќ

Изложбен салон на Општествениот дом „Скопје“ – Дебар
8 – 20 септември 1982

(more…)