Select Page

Континентален појадок Скопје – Memory (W)hole / Continental Breakfast Skopje – Memory (W)hole

Континентален појадок Скопје – Memory (W)hole / Continental Breakfast Skopje – Memory (W)hole
Групна изложба и перформанси / Group exhibition and performanceѕ

Куратори: Емил Алексиев, Барбара Новакович Коленц / Curators: Barbara Novakovic Kolenc

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
12 – 30.04.2006

(more…)