Select Page

Маргина бр. 29-31

Маргина бр. 29-31
Списание за ширење на децентралистичка култура

Редакција: Жарко Трајаноски, Венка Симовска, Горан Абов, Бане, Г.Н.Ом

Графичко уредување: Кома
Издавач: Кома/Темплум

Јули, август, септември 1996 (редизајн 2011)

 

(more…)