Select Page

Фотомедиа Скопје 2012 / Photomedia Skopje 2012

Фотомедиа Скопје 2012 / Photomedia Skopje 2012
13. Меѓународна изложба на уметничка фотографија / 13. International Exhibition of Art Photography

Национална галерија на Македонија – Мала станица / National Gallery of Macedonia – Mala Stanica
8 декември 2012 / December 8, 2012
(more…)