Select Page

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

VI Зимски салон / VI Winter Salon

VI Зимски салон / VI Winter Salon
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Кирил Ефремов, Крсте Црвенковски, Миле Корубин

 

Уметничка галерија на Македонија, Даут-пашин Амам, Скопје / Art Gallery of Macedonia, Daut-pashin Amam, Skopje
Февруари – март 1997 / February – March 1997
(more…)

3. Зимски салон на ДЛУМ / 3. Winter Salon

3. Зимски салон на ДЛУМ / 3. Winter Salon
Групна изложба / Group exhibition

Организација: ДЛУМ / Organisation: DLUM (Association of Artists of Macedonia)

Текст: Златко Теодосиевски / Text: Zlatko Teodosievski

Уметничка галерија – Даут-пашин амам, Скопје / Art Gallery – Daut Pasha Hamam, Skopje

Февруари 1994 / February 1994

(more…)

1. Зимски салон ДЛУМ / 1. Winter Salon

1. Зимски салон ДЛУМ / 1. Winter Salon
Групна изложба / Group exhibition

Организација: ДЛУМ / Organisation: DLUM (Association of Artists of Macedonia)

Текст: Викторија Васева Димеска / Text: Viktorija Vaseva Dimeska

Уметничка галерија, Скопје / Art Gallery, Skopje

Јануари 1992 / January 1992

(more…)