Select Page

Маргина бр. 15-16

Маргина бр. 15-16
Списание за ширење на децентралистичка култура

Редакција: Жарко Трајаноски, Венка Симовска, Горан Абов, Бане, Г.Н.Ом

Графичко уредување: Кома
Издавач: Кома/Темплум

Мај – јуни 1995 (редизајн 2011)

 

(more…)