Select Page

Борис Чипан: По трагите на еден модернист / Boris Čipan: Following the Traces of a Modernist

Борис Чипан: По трагите на еден модернист / Boris Čipan: Following the Traces of a Modernist
Ретроспективна изложба / Retrospective exhibition

Музеј на град Скопје / Museum of the City of Skopje
Март-април 2017 / March-April 2017
Отворање: 30 март 2017 / Opening: March 30, 2017

111 тези за архитектурата

111 тези за архитектурата
Стручна монографија

Борис Чипан

Соработници: Гоце Аџи-Митревски (скици)

Издавач: Архитектонски факултет – Скопје

Година: второ издание 2002 (прво издание 1986)

(more…)

Музеј на современата уметност – Скопје (1964-1976) / Museum of Contemporary Art – Skopjе (1964-1976)

Музеј на современата уметност – Скопје (1964-1976) / Museum of Contemporary Art – Skopjе (1964-1976)
Публикација / Publication

Автор: Борис Петковски / Author: Boris Petkovski

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: The Museum of Contemporary Art, Skopje

2001

(more…)

Текстови за архитектурата

Текстови за архитектурата
Публикација

Автор: Борис Чипан

Издавач: Архитектонски факултет – Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

1998

(more…)

За македонската уметност

За македонската уметност
Публикација (одбрани трудови)

Автор: Борис Петковски

Рецензенти: Цветан Грозданов, Антоние Николовски
Цртеж на корицата: Никола Мартиноски

Издавач: Наша книга, Скопје

1989

(more…)

Одгласи на градителското наследство во современата македонска архитектура / Les échos de l’héritage architectonique dans la construction moderne en Macédoine

Одгласи на градителското наследство во современата македонска архитектура / Les échos de l’héritage architectonique dans la construction moderne en Macédoine
Студија / Étude

Автор: Борис Чипан / Auteur: Boris Cipan

Објавена во Ликовна уметност бр.10/11, Скопје / L’art plastiques № 10/11, Skopje

1985

(more…)

Денес 1953 – 1983

Денес 1953 – 1983
Монографија
Автори на дела застапени во публикацијата: Божин Барутовски, Љубомир Белогаски, Славко Брезовски, Јордан Грабул, Димитар Кондовски, Јанко Константинов, Боро Крстевски, Борко Лазески, Ристо Лозаноски, Димче Протуѓер, Шеќерински Ристо

Издавач: Уметничка галерија Скопје
Година: 1983
(more…)