Select Page

Уметноста на досадата и Бегство / The Art of Boredom and Escape / Arti I mërzisë; Arratisja

Уметноста на досадата и Бегство: Две изложби во Резиденцијата на ЕУ во Скопје / The Art of Boredom and Escape: Two exhibitions at the EU Residence in Skojpe / Arti I mërzisë; Arratisja: Dy ekspozita në Rezidencën e BE – së në Shkup
Публикација / Publication / Publikimi
Текстови: Дијана Томиќ Радевска, Ана Мартиноска, Тамара Буштре / Texts: Dijana Tomikj Radevska, Ana Martinoska, Tamara Bushtre / Tekste: Dijana Tomiq Radevska, Ana Martinovska, Tamara Bushtre
Издавач: Акантус, Скопје / Publisher: Akanthus, Skopje / Botues: Akantus, Shkup
2021
(more…)