Select Page

Големото стакло бр. 7-8 / The Large Glass N° 7-8

Големото стакло бр. 7-8 / The Large Glass N° 7-8
Списание за визуелни уметности / Art Magazine

Главен и одговорен уредник: Соња Абаџиева / Editor: Sonja Abadjeva

 

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: Museum of Contemporary Art, Skopje
1998

(more…)

Контра-тези и модернистичката предметност / Counter-theses over the Modernistic Objectivity

Контра-тези и модернистичката предметност / Counter-theses over the Modernistic Objectivity
Академски труд / Thesis

Небојша Вилиќ / Nebojsa Vilic

Филозофски факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје / Faculty of Philosophy, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje

1993

(more…)