Select Page

111 тези за ГТЦ

111 тези за ГТЦ
Публикација
Уредници: Ивана Васева, Филип Јовановски
Издавач: ФРУ – Факултет за работи што не се учат, Битола

Промоција: Мобилна/монтажна галерија, Скопје
23 април 2015
(more…)

Читаме: Луѓето ко книги, зградите ко луѓе / We Read: People as Books, Buildings as People

Читаме: Луѓето ко книги, зградите ко луѓе / We Read: People as Books, Buildings as People
Настан во рамки на долгорочниот проект „Живи библиотеки: архиви на граѓанската непослушност“ / Event within the long-term project “Living Libraries: Archives of civil disobedience”
Клуб ГЕМ, Младински културен центар, Агенција за сериозни интереси (СИА), Мобилна/ монтажна галерија на ЦАЦ, Скопје / GEM Club, Youth Cultural Center, Serious Interests Agency (SIA), CAC Mobile/Montage gallery, Skopje

27 – 29.11. 2014

(more…)