Select Page

Новата објектна уметност помеѓу објектот и репликата / New Object Art: Between The Object and The Replica

Новата објектна уметност помеѓу објектот и репликата / New Object Art: Between The Object and The Replica
Академски труд / Thesis

Небојша Вилиќ / Nebojsa Vilic

Филозофски факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје / Faculty of Philosophy, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje

1996

(more…)