Select Page

Денови на македонската фотографија

Денови на македонската фотографија
Групна изложба

Организација: Фото сојуз на Македонија; ФКК „Струмица“

Дом на културата „Благој Јанков Мучето“, Струмица
10 октомври 1997

(more…)

18. Републичка изложба на фотографии и дијапозитиви во боја

18. Републичка изложба на фотографии и дијапозитиви во боја
Групна изложба
Организација: Фото сојуз на Македонија и фото клуб „Стево Наумов – Стив“, Битола

Уметничка галерија „Моша Пијаде“, Битола
12 – 23 декември 1980

(more…)

XII Традиционална изложба на фотографија „Куманово 78“

XII Традиционална изложба на фотографија „Куманово 78“
Групна изложба

Организација: Народна техника и ФКК „Козјак“ – Куманово во соработка со СИЗ на културата и Уметничката галерија
Текст: Трајче Трајковски

Куманово
Отворање: 25 мај 1978

(more…)