Select Page

Големото стакло бр. 6 / The Large Glass N° 6

Големото стакло бр. 6 / The Large Glass N° 6
Списание за визуелни уметности / Art Magazine

Главен и одговорен уредник: Соња Абаџиева / Editor: Sonja Abadjeva

 

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: Museum of Contemporary Art, Skopje
1997

(more…)