Select Page

Книга над кориците

Книга над кориците
Публикација во рамките на проектот „Кино Напредок 3 – Трилогија Провинција 2“ (со Томе Аџиевски)
Автор: Станко Павлески
Издавач: „Кино Напредок 3“ – Станко Павлески и Томе Аџиевски, Скопје
2004
(more…)

Стапици

Стапици
Колумна
Автор: Златко Теодосиевски
Објавена во Дневник, Скопје
22.01.2000

(more…)

Прилози за животот и творештвото на вајарот Димо Тодоровски / Contribution a la connaissance de la vie et de l’oeuvre du sculpteur Dimo Todorovski

Прилози за животот и творештвото на вајарот Димо Тодоровски / Contribution a la connaissance de la vie et de l’oeuvre du sculpteur Dimo Todorovski
Труд / Article

Автор: Борис Петковски / Auteur: Boris Petkovski

Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје / Annuaire de la Faculté de Philosophie, Skopje

1981

(more…)

Значењето на цртачкото творештво на Никола Мартиноски од шестата деценија / L’importance du dessin dans la creation artistique de Nikola Martinoski des années soixante

Значењето на цртачкото творештво на Никола Мартиноски од шестата деценија / L’importance du dessin dans la creation artistique de Nikola Martinoski des années soixante
Труд / Article

Автор: Борис Петковски / Auteur: Boris Petkovski

 

Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје / Annuaire de la Faculté de Philosophie, Skopje

1979/80
(more…)

Ликовното творештво на Димче Коцо (скица за монографија) / La creation artistique de Dimče Косо (esquisse de monographie)

Ликовното творештво на Димче Коцо (скица за монографија) / La creation artistique de Dimče Косо (esquisse de monographie)
Труд / Article

Автор: Борис Петковски / Auteur: Boris Petkovski

 

Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје / Annuaire de la Faculté de Philosophie, Skopje
1978

(more…)