Select Page

Вангел Наумовски беше избркан од уметничко школо како неталентиран, а Салвадор Дали му дојде на изложба

Вангел Наумовски беше избркан од уметничко школо како неталентиран, а Салвадор Дали му дојде на изложба

Напис (во врска ретроспективно-монографската изложба на Вангел Наумовски во Даут пашин амам, Скопје; изјави и цитати: Рубенс Наумовски, Цветан Грозданов, Соња Абаџиева

Објавен на sdk.mk
25.12.2016

(more…)

Петар Мазев – Библиографија

Петар Мазев – Библиографија
Публикација

 

 

 

Автор: Лилјана Неделковска

Издавач: Музеј на современата уметност (Оддел за документација), Скопје
2005

(more…)

Иван Велков / Ivan Velkov

Иван Велков / Ivan Velkov
Ретроспективна изложба и монографска публикација / Retrospective exhibition and monograph
Tекст: Викторија Васева Димеска / Text: Viktorija Vaseva Dimeska

Уметничка галерија – Даут-пашин амам, Скопје / Art Gallery – Daut pasha hamam, Skopje
2003

(more…)