Select Page

Линеарен цртеж / Linear Drawing

Линеарен цртеж / Linear Drawing
Групна изложба / Group exhibition
Кураторка: Марика Бочварова Плавевска / Curator: Marika Bochvarova Plavevska
Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
16.12.2017 – 02.2018
(more…)

Македонска разгледница / Macedonian Postcard

Македонска разгледница / Macedonian Postcard
Групна изложба / Group exhibition
Кураторка: Марика Бочварова Плавевска / Curator: Marika Bochvarova Plavevska
Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
13.09 – 13.12.2017
(more…)

РЕТРОспектива / RETROspective

РЕТРОспектива / RETROspective
Самостојна изложба / Solo exhibition
Виолета Блажеска и Богдан Грабулоски / Violeta Blazeska and Bogdan Grabuloski
Кураторка: Марика Бочварова-Плавевска / Curator: Marika Bochvarova-Plavevska

НУ Музеј на современата уметност – Скопје / NI Museum of Contemporary Art – Skopje
Јули – септември 2016 / July – September 2016
(more…)

РЕТРОспектива

РЕТРОспектива
Самостојна изложба (едновечерна ретроспектива)
Виолета Блажеска и Богдан Грабулоски

НУ Центар на културата „Марко Цепенков“ – Прилеп
25 септември 2015
(more…)

Книга над кориците

Книга над кориците
Публикација во рамките на проектот „Кино Напредок 3 – Трилогија Провинција 2“ (со Томе Аџиевски)
Автор: Станко Павлески
Издавач: „Кино Напредок 3“ – Станко Павлески и Томе Аџиевски, Скопје
2004
(more…)