Select Page

Париски сигнатури / Signatures de Paris

Париски сигнатури / Signatures de Paris
Групна изложба / Exposition collective
Текст: Марина Лешкова и Емануел Рембер / Texte: Marina Leshkova et Emmanuel Rimbert

Галерија „Акантус“, Скопје / Galerie Acanthus, Skopje
16.03 – 20.04.2018
(more…)

Слобода за уметничкото изразување

Слобода за уметничкото изразување
Интервју со Сашо Саздовски и Пандора Апостолоска-Саздовска

Автор: Благородна Абрашева-Ноциќ

Теа модерна, стр. 22-23

21 октомври 2015

(more…)